Member

실장     오정훈

            - 국립 순천대학교 사진예술학과

전공

            - Art Hub Teo 근무

            - 아이엠커뮤니케이션 근무

            - 광고 사진가협회 정회원

실장     오도형

            - 국립 순천대학교 사진예술학과

전공

            - 대구 예술대학교 사진예술 전공

            - STUDIO 7 근무

            - STUDIO SUM 근무