Member

실장     오정훈

            - 국립 순천대학교 사진예술학과

전공

            - Art Hub Teo 근무

            - 아이엠커뮤니케이션 근무

            - 광고 사진가협회 정회원

실장     오도형
            - 국립 순천대학교 사진예술학과
전공
            - 대구 예술대학교 사진예술 전공
            - STUDIO 7 근무
            - STUDIO SUM 근무

감독     고봉균
            
            - 대구 예술대학교 영상 전공
            - 플럼 스튜디오 대표